Informacje finansowe

Dochody i straty

W 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2018 zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. Uchwałą nr 11/2019  z dnia 20 maja 2019r. MZK S.A. osiągnął stratę netto w wysokości 138 950,42 zł.