Kapitał spółki

Sąd Rejonowy: Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000034518
Kapitał zakładowy: 3 846 400 PLN (w całości wpłacony)
Ilość akcji: 384 640 szt.
Wartość nominalna: 10 PLN
Konto bankowe: 32 1050 1575 1000 0023 2896 8587