Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r.  zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. Uchwałą nr 2/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

 

A. Aktywa trwałe – 27 130 929,98 zł

I. Wartości niematerialne i prawne –  269 986,44 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 26 781 694,54  zł
III. Należności długoterminowe –  0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 79 294,00  zł

 

B. Aktywa obrotowe 4 498 617,40 zł

I. Zapasy – 605 031,86 zł
II. Należności krótkoterminowe – 2 076 798,37 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe –  1 630 923,57 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 185 863,80 zł

 

Razem majątek   31 629 547,58 zł