Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 r.  zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. Uchwałą nr 2/2021 z dnia 24 maja 2021 r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

 

A. Aktywa trwałe -36 826 583,60 zł

I. Wartości niematerialne i prawne –  244 224,59 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 36 517 894,35  zł
III. Należności długoterminowe –  0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 64 464,66  zł

 

B. Aktywa obrotowe 4 680 936,40 zł

I. Zapasy – 725 564,39 zł
II. Należności krótkoterminowe – 1 444 181,11 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe –  2 313 826,28 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 197 364,62 zł

 

Razem majątek   41 507 520,00 zł