Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.  zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. Uchwałą nr 11/2019 z dnia 20 maja 2019 r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

 

A. Aktywa trwałe – 23 750367,14 zł

I. Wartości niematerialne i prawne –  295923,92 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 23368730,99  zł
III. Należności długoterminowe –  0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 85 712,23  zł

 

B. Aktywa obrotowe 1 969 044,01 zł

I. Zapasy – 515 185,64 zł
II. Należności krótkoterminowe – 767 558,98 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe –  487 610,98 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 198688,41 zł

 

Razem majątek   25 719 411,15 zł